ارایه مقالات کارکنان شرکت پالایش گازفجرجم در جشنواره ملی نظام پیشنهادها
دربخش توسعه جشنواره نيز دبیر برتر، پیشنهاد برتر و پیشنهاد دهنده برتر برای مصاحبه و ارایه حاضر شدند که بعلت پایان یافتن وقت به روز بعد موکول گردید.
گفتني است در روز اول همايش  علی رغم بارش برف سنگین در تهران  همه شرکت کنندگان از شرکت پالایش گاز فجر جم در محل همایش حضور یافتند.
همایش با تلاوت آیاتی چند از قران کریم و سرود ملی آعاز و ابتدا مهندس ولدخانی گزارشی ارایه نمودند و سپس معاون استخدامی ریاست جمهوری جناب دکتر انصاری سخنرانی نمودند و سابقه نظام پیشنهادها و مصوبات دولت را ارایه نمودند .
ادامه ارائه مقالات کارکنان شرکت پالایش گازفجرجم در روز دوم جشنواره و همایش ملی نظام پیشنهادها در تهران
در بخش توسعه این جشنواره مهندس طباطبایی با ارایه پیشنهاد برتر ملی با عنوان "سیستم کنترل DCS فجرجم" توجه داوران را جلب کرد.
مهندس طاهری پیشنهاد برتر " تزریق خوراک آمین به سینی های میانی بر ای کنترل خوردگی و دمای برج جذب" را ارایه نمود که مورد تشویق حضار و توجه داوران قرار گرفت.
 مهندس علی نژاد طیبی نیز پیشنهاد" اورهال کولینگ تاور بدون از سرویس خارج کردن برج" را ارایه نمودند که یکی از داوران از حفاظت از زیست محیطی در صرفه جویی اب این پیشنهاد تقدیر نمودند.
در بخش پیشنهاد دهنده برتر نیز مصطفی هوشمند با ارایه خوب رویکرد ها و تعداد پیشنهادها و ارایه پیشنهادها در حوزه کاری مورد تشویق حضار و داوران قرار گرفت.
 در بخش دبیر برتر مهندس منصوری ارایه شاخص ها و رویکردهای ترویجی و فرهنگ مشارکت را در شرکت فجر جم تبین کردند.
یکی از داواران از حضور همه جانبه کارمندان شرکت پالایش گاز فجر در همایش و ارایه آنها تقدیر و این امر را نشان دهنده اهتمام و توجه مجموعه کارکنان و مدیرعامل به مقوله مشارکت سازمانی دانست.
   1396/11/11 07:12
  
تعداد بازدید :  219