آقای محمد رضا نادک زاده
نام و نام خانوادگی : آقای محمد رضا نادک زاده
سمت : مدیریت پشتیبانی شرکت پالایش گاز فجر جم
سوابق تحصیلی : دانشجوی دکتری مدیریت بازریابی
عضو اصلی