میزبانی ایستگاه نظام همیاری و مشارکت شرکت از بانوان شاغل


ايستگاه ارائه پيشنهاد نظام همياري و مشاركت شركت پالايش گازفجرجم ،امروز ميزبان كميته بانوان شاغل در شركت بود و اعضاء ي اين كميته پيشنهادهاي خود را در حوزه هاي مختلف به صورت مكتوب ارائه دادند.

به گزارش روابط عمومي شركت پالايش گازفجرجم، تقدير از صديقه تابعيان ؛ مشاور مديرعامل در امور بانوان كه به افتخار بازنشستگي نيز نائل شده است از حاشيه هاي حضور بانوان در اين ايستگاه بود.
ابراهيم حسين آبادي مشاورمديرعامل و نماينده شركت در مسئوليت هاي اجتماعي و مهندس سيد مهدي احمدي سرپرست روابط عمومي نيزحضور داشتند.
گفتني است ايستگاه ارائه پيشنهاد نظام همياري و مشاركت به مدت دو هفته در ورودي تاسيسات فعال مي باشد و تا كنون بيش از يك هزار پيشنهاد به اين ايستگاه رسيده است.
فعاليت اين ايستگاه كه با هدف جلب وسيع تر پيشنهاد كاركنان در حوزه هاي مختلف راه اندازي شده است يكماه به طول خواهد انجاميد و انتظار مي رود پيشنهاده هاي واصله به سه برابر افزايش يابد.

 
   1398/9/3 12:41
  
تعداد بازدید :  238