اخبار روز 1395/7/10
جلوگیری از هدر رفت234 هزار تن آب در شرکت پالایش گازفجرجم جلوگیری از هدر رفت234 هزار تن آب در شرکت پالایش گازفجرجم رئیس واحد عملیات بازیافت آب شرکت پالایش گازفجرجم گفت: در سال گذشته با برنامه ریزی دقیقی که انجام دادیم از هدر رفت234 هزار تن آب در شرکت جلوگیری کردیم.