اخبار روز 1395/8/22
تحقق هدف گذاری ها در حوزه های مختلف مشارکت توسط کارکنان تحقق هدف گذاری ها در حوزه های مختلف مشارکت توسط کارکنان یوسف پولادیان گفت: ارزیابی عملکرد اعضای این شورا به دقت انجام گرفته است و در بیشتر شاخص ها شاهد تحقق هدف گذاری های از پیش تعیین شده هستیم.