اخبار روز 1396/9/18
برگزاری یک دوره آموزشی رله های  sepam  در شرکت پالایش گازفجرجم برگزاری یک دوره آموزشی رله های sepam در شرکت پالایش گازفجرجم شرکت پالایش گازفجرجم به زودی میزبان یک دوره آموزشی رله های sepam با حضور نمایندگان برخی از شرکت های پالایشی گاز و مناطق انتقال خواهد بود.