اخبار روز 1396/9/27
ظرفیت های سازمان ما مورد توجه گروه ارزیابی قرار گرفت ظرفیت های سازمان ما مورد توجه گروه ارزیابی قرار گرفت مهندس فرهنگ در آخرین نشست تولید آذر ماه سال جاری با اشاره به ارزیابی شرکت در هفته گذشته توسط گروه ارزیابی گفت: ظرفیت های این شرکت به گونه ای است که فرایند ارزیابی در آن به خوبی پیش رفت و بسیاری از قابلیت های سازمان مورد تایید گروه ارزیابی قرار گرفت.