آقای محمد رضا نادک زاده
نام و نام خانوادگی : آقای محمد رضا نادک زاده
سمت : مدیر مالی شرکت پالایش گاز فجر جم
سوابق تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت-گرایش مالی
عضو هيات مديره