مهندس رضا مسگریان
نام و نام خانوادگی : مهندس رضا مسگریان
سمت : رئیس مهندسی فرآیند مدیریت هماهنگی
سوابق تحصیلی : مهندسی شیمی-گرایش گاز
عضو علي البدل هیات مدیره