مهندس علم دار بابایی
نام و نام خانوادگی : مهندس علم دار بابایی
سمت : مدیر عملیات مجتمع گاز پارس جنوبی
سوابق تحصیلی : کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-گرایش مدیریت سیستم
عضو علي البدل هيات مديره