آقای کیومرث غلامیان
نام و نام خانوادگی : آقای کیومرث غلامیان
سمت : رئیس بانک وبیمه وتطبیق اسناد
سوابق تحصیلی : دانشجوی دکتری مدیریت مالی
دبير هيات مديره