دکتر غلامرضا بهمن نیا
نام و نام خانوادگی : دکتر غلامرضا بهمن نیا
سمت : مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید
سوابق تحصیلی : دکتری مهندسی محیط زیست-گرایش انرژی
عضو و رئيس هيات مديره