مهندس هادی هاشم زاده فرهنگ
نام و نام خانوادگی : مهندس هادی هاشم زاده فرهنگ
سمت : مدیر عامل شرکت پالایش گاز فجر جم
سوابق تحصیلی : مهندسی شیمی-گرایش گاز
عضو و نائب رئيس هيات مديره