مهندس جعفر کمالی
نام و نام خانوادگی : مهندس جعفر کمالی
سمت : مدیر عملیات شرکت پالایش گاز فجر جم
سوابق تحصیلی : مهندسی شیمی-گرایش گاز
عضو هيات مديره