مهندس حسین شمشیری
نام و نام خانوادگی : مهندس حسین شمشیری
سمت : مدیر مهندسی وتوسعه پالایش گاز فجر جم
سوابق تحصیلی : مهندسی شیمی-گرایش گاز
عضو اصلی