مناقصه پروژه مسقف کردن پاسیو منازل تایپ Bمنطقه توحید مشتمل بر انجام کلیه عملیات ساختمانی، مکانیکی و برقکاری در راستای نبدیل پاسیو منازل مسکونی شهرک توحید (1397/3/27)
دریافت فایل