مناقصه ارتقاء مراکز تلفن پالایشگاه (1398/2/22)
 شامل : خريد تجهيزات ،حمل و نصب و اجرا
 
دریافت فایل