مناقصه تهیه )خرید( ، بارگیری ، حمل و تخلیه متوسط روزانه 1000 متر مکع آب شرب مصرفی به مخازن شهرک توحید (1398/7/30)
دریافت فایل