مناقصه خرید لوله آب آتش نشانی (درزدار) (1398/11/15)
شركت پالايش گازفجرجم كالاي موضوع مناقصه زيررا با مشخصات و شرايط كلي ازطريق مناقصه عمومي دو مرحله ايي وازبین تولیدكنندگان داخلي به مناقصه گران واجد شرايط واگذارمی نمايد.
دریافت فایل