مناقصه خرید 38 قلم قطعات کنترل ولوNUOVO PIGNONE (1395/9/2)