مناقصه اجرای پوشش داخلی تانک Tk-101A (1396/7/12)
سندبلاست و پوشش کامپوزیت کف و یک متر از جداره داخلی وپوشش سقف TK-101A مخازن تاسیسات بندر سیراف
دریافت فایل