مناقصه بارگیری،حمل روزانه 700 متر مکعب آب شرب مصرفی منطقه توحید از بندر سیراف به مخازن شهرک (1396/11/19)
دریافت فایل