افزایش ظرفیت دوبرابری دیگ های بخار در شرکت پالایش گازفجرجم

با توان متخصصان داخلي انجام شد:
افزایش ظرفیت دوبرابري ديگ های بخار در شركت پالايش گازفجرجم
مديرعامل شركت پالايش گازفجرجم با اشاره به مطالعات اولیه کارشناسان اداره مهندسی اين شركت گفت: خوشبختانه به دنبال مطالعات صورت گرفته، ظرفیت تولید بخار در اين شركت افزايش يافته است و اين مهم تاثير مهمي بر روند افزايش توليد خواهد داشت.
وي افزود: تحقیقات صورت گرفته توسط كارشناسان اين شركت منجر به صدور دستورالعمل جهت افزایش ظرفیت سایر دیگ های بخار  نيزگردیده است.
مهندس عبدالصمد نجفي تصريح كرد: برهمین اساس، قسمتهاي مختلف يكي از دیگ ها بخار اين شركت  (گازو سطح آب و بخار) مجددا كاليبره و تجهیزات برقي بررسی وكليه لوله هاي داخل كوره جهت انتقال حرارت بهتر با واير برس تمیزکاری گردید.
وي اظهار داشت: سيستم FDF و الكتروموتور مربوطه باز و جهت بررسی به كارگاه مركزي اين شركت انتقال داده شد تا براساس دستورالعمل هاي فني، افزایش ظرفیت تولید بخار دیگ بخار E در حالت ایمن انجام و در اسرع وقت عملیاتی گردد.
   1400/3/10 13:05
  
تعداد بازدید :  145