انتصاب در راستای استقرار موثر سیستم های استاندارد مدیریت


مهندس هاشمی در راستای استقرار مؤثر سیستم های مدیریت و با توجه به تعهد و شایستگی افراد طی احکامی جداگانه همکاران ذیل را منصوب کرد. آقایان:
 
عبدالحسین حاجی زاده؛ به عنوان مدیر تعالی سازمانی و نماینده مدیریت در استاندارد مدیریت کیفیت ISO 9001
 
محمدرضا دهقان منشادی؛ به عنوان نماینده مدیریت در سیستم مدیریت استاندارد بهداشت، ایمنی و محیط زیست HSE-MS
 
مرتضی عرب زاده؛ به عنوان نماینده مدیریت در استاندارد مدیریت محیط زیست ISO 14001
 
محسن مختاری؛ به عنوان نماینده مدیریت در استاندارد مدیریت امنیت اطلاعات ISO 27001
 
اکبر ناظمی؛ به عنوان نماینده مدیریت  در استاندارد مدیریت کیفیت در آموزش ISO 10015
 
جواد پرهیزکار و حمید قائدی؛ به عنوان نمایندگان مدیریت در استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO 45001
 
حسین رشیدی و داود قضات لو؛ به عنوان نمایندگان مدیریت در استاندارد مدیریت دارایی های فیزیکی ISO 55001

   1401/7/4 10:30
  
تعداد بازدید :  153