برگزاری نشست هفتگی سرپرستان شرکت با حضور مدیرعامل
برگزاري نشست هفتگي سرپرستان شركت با حضور مديرعامل
در اين نشست كه به صورت غير مجازي برگزار گرديد موارد متعددي فني و غير فني مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در ابتداي اين نشست مهندس نجفي با اشاره به آغاز فصل سرد سال به اهميت پايداري توليد در شركت پرداخت وجزئيات پيشرفت و نهايي شدن تعميرات اساسي تشريح شد.
ميزان دريافت خوراك از خط هاي 24 و 48 اينچ و همچنين عسلويه نيز مورد بررسي قرار گرفت و گزارشي نيز در مورد ميزان توليد LPG و بارگيري كاميون ها داده شد.
وضعيت مرتبط با پروژه هاي تعميرات در بخش هاي مختلف و تقاضا گذاري و پيگيري با واحد كالا از ديگر موارد مطرح شده در اين نشست بود.

مهندس نجفي در بخش ديگري از صحبت هاي خود به اهميت رضايتمندي كاركنان در سازمان پرداخت وتصريح كرد: انگيزه بالاي كاركنان در بخش هاي مختلف بايد همواره در اولويت منابع انساني ما باشد.
ساماندهي خوابگاه هاي كاركنان موجب سرويس دهي مطلوب به اين عزيزان مي شود اما همكاري آنها دربدست آمدن رضايتمندي بيشتر همواره مورد تاكيد است.

تاكيد به توسعه زير ساخت هاي فن آوري در بخش هاي مختلف شركت در راستاي رضايتمندي كاركنان مورد تاكيد مهندس نجفي قرار گرفت.
 
   1399/8/18 12:05
  
تعداد بازدید :  125