تاکیدمهندس نجفی بر ارکان جهت سازشرکت پالایش گاز فجر جم

مديرعامل شركت پالايش گازفجرجم با اشاره به عمليات مهم تعميرات اساسي گفت: انشالله با تخصص وتعهدي كه در ميان كاركنان وجود دارد اين پروژه طبق برنامه زمانبندي خود به پايان خواهد رسيد.
وي به ارزش هاي اخلاقي  شركت اشاره وخاطرنشان كرد: كاركنان پالايشگاه در تمامي فعاليت هاي خود  درستی و صداقت، تعالی جویی، رعایت قوانین و مقررات، مسئوليت پذيری اجتماعی، تعهد و تعلق خاطر سازمانی را همواره مدنظرخواهند داشت.
ما در چشم انداز خود به دنبال اين هستيم كه یکی از سه شرکت برتر در زمینه پالایش پایدار، باثبات کیفی، ایمن و بهره ور در افق 1404 باشيم.
ماموريت شركت پالايش گازفجرجم، تامین انرژی از طریق فرآورش پایدار، پاک، ایمن وبهره ور گاز طبیعی و استحصال مشتقات آن جهت مصرف داخلی و صادرات است و اين مهم در سال جاري نيز محقق خواهد شد.
 
   1400/4/21 14:53
  
تعداد بازدید :  234