تقویت بستر آموزش مجازی در مدارس شهرک های مسکونی


مديرعامل شركت پالايش گازفجرجم با تاكيد براهميت ارتقاء سيستم نظام آموزشي وتربيتي در شهرك هاي مسكوني گفت: اين موضوع يكي از جدي ترين دغدغه كاركنان اين شركت است و بايد در اولويت برنامه هاي مديريت قرار گيرد.
وي افزود: تمام ظرفيت هاي شركت پالايش گازفجرجم در بخش هاي مخابرات،فن آوري اطلاعات ،آموزش و روابط عمومي براي تقويت واثربخشي بيشتر سيستم نظام آموزشي و تدريس مجازي مدارس شهرك هاي مسكوني آماده است.
مهندس عبدالصمد نجفي اظهار داشت: در حال حاضر تمركز بر تقويت بسترهاي آموزش مجازي مدارس واثر بخشي بيشتر آنها  براي ما يك اولويت است و همه بايد تلاش كنيم مشكلات نرم افزاري وسخت افزاري آموزشگاه ها به حداقل برسد.
وي با اشاره به فضاي آموزشي مناسب و استاندارد و همچنين  توانمندسازي معلمان در مدارس شهرك هاي مسكوني خاطرنشان كرد: مديريت علمي وهزينه هاي درست و بجا مي تواند ضامن موفقيت آموزشي در مدارس باشد.
مديرعامل شركت پالايش گازفجرجم رضايتمندي كاركنان شركت در آموزش فرزندانشان را يك امر ضروري دانست وتاكيد كرد: اين رضايتمندي سبب آرامش بيشتر همكاران ما در محيط كاري مي شود.
وي شيوه هاي آموزش وبرقراري ارتباط با والدين در شرايط كرونايي را بسيار حساس و مهم دانست وگفت: معلمان ما نيازمند ريزبيني و توانمندي سازي با شرايط جديد هستند.
در اين نشست كه  مديراجرايي شهرك هاي مسكوني و سرپرستان واحدهاي مختلف نيز حضور داشتند ؛مباحث مختلف آموزشي و نيازمندي هاي مدارس نيز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.


   1399/7/7 17:13
  
تعداد بازدید :  282