دفاع از مهمترین پروژه زیست محیطی در شرکت پالایش گازفجرجم


رئيس محيط زيست پالايشگاه جم تصريح كرد: اين پروژه  علمي نحوه ی پخش و پراکنش انتشار گازهای خروجی از شرکت پالایش گاز فجر جم  را مورد تحقيق و بررسي قرار داده است.
وي افزود: شرکت پالایش گاز فجر جم در راستای مسئولیتهای اجتماعی و پاسخگویی به ذینفعان و همسایگان خود در حوزه محیط زیست فراتر از اقدامات تامینی با نگاهی ویژه و فرآیند محور محیط پیرامونی خود را مکلف به انجام این رسالت ارزشمند می‌داند.
مهندس مرتضي عرب زاده تصريح كرد: شركت در جهت شفاف سازی و انجام اقدامات اصولی مبتنی بر پایه علمی و دانشگاهی و بهبود عملکرد فرایندهای عملیاتی و مدیریتی خود این پروژه را در زمستان  سال 1398تعربف کرد.
وي ادامه داد:  این پروژه در زمستان 1399با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز بعد از گذشت یک سال به اتمام رسید.
عرب زاده گفت:  برای اجرای این تحقیق پس از گرد آوری اطلاعات مورد نیاز منطقه از نظر ویژگی های فیزیکی منابع انتشار، آلاینده های هدف، توپوگرافی منطقه، شرایط اقلیمی و آب و هوایی منطقه و سایر موارد مورد نیاز مرتبط و هم چنین تجزیه تحلیل سوابق و بیشینه ی تحقیق در سطح ملی و بین المللی ( با مطالعه بیش از صد مقاله داخلی و خارجی) نسبت به بازدید های میدانی از منطقه و شناسایی وضعیت موجود منابع انتشار اقدام گردید.
وي ياداور شد:  میزان خروجی سه گاز آلاینده در طول یک سال به صورت فصلی از منابع احتراقی ثابت اندازه گیری شد و سپس با استفاده از نرم افزار تخصصی AERMOD 8.9.0  شبیه سازی فرایند پخش و پراکنش گازها و پیش بینی غلظت آلاینده های تولیدی در منطقه ای به مساحت 50*50 کیلومتر مربع برای بازه های 1 ساعته و 8 ساعته و 24 ساعته و در طول 4 سال انجام گردید و به این ترتیب وضعیت پخش و پراکنش سه گاز شاخص آلایندگی هوا ناشی از خروجی دودکش های منابع ثابت احتراقی و فلرهای پالایشگاه مدل سازی شد.
رئيس اداره محيط زيست شركت پالايش گازفجرجم ادامه داد: همچنین در جهت انطباق نتایج پیش بینی شده و نتایج واقعی و تعیین صحت سنجی مدل، اندازه گیری های محیطی در محدوده ی مورد مطالعه و در فواصل مختلف از پالایشگاه در ارتفاع تنفسی به صورت فصلی انجام شد.
وي افزود: با توجه به داده ها و اطلاعات و یافته های موجود ضرایب انتشار آلاینده ها و سهم منابع انتشار در آلودگی هوا مشخص شد و به این ترتیب سیاهه انتشار آلودگی که مهمترین ابزار مدیریتی بهبود کیفیت هوا می باشد تعیین و سهم پالایشگاه در آلودگی محیط پیرامونی خود مشخص شد.   1400/1/17 10:58
  
تعداد بازدید :  73