مهندس عبدالصمد نجفی
نام و نام خانوادگی : مهندس عبدالصمد نجفی
سمت : مدیر عامل شرکت پالایش گاز فجر جم
سوابق تحصیلی : فوق ایسانس مهندسی شیمی
نایب رئیس و عضو هیات مدیره