اخبار روز 1398/3/26
پایش مداوم خط انتقال آب به شهرک های مسکونی جم پایش مداوم خط انتقال آب به شهرک های مسکونی جم شرکت پالایش گازفجرجم در راستای مصرف بهینه آب و کنترل مصرف،پایش مداوم خط انتقال آب مصرفی به شهرک های مسکونی را در دستور کار خود قرار داده است.