اخبار روز 1398/7/10
پایان عملیات مهم تعمیرات اساسی و نوسازی کوره تثبیت میعانات گازی شرکت پالایش گازفجرجم پایان عملیات مهم تعمیرات اساسی و نوسازی کوره تثبیت میعانات گازی شرکت پالایش گازفجرجم رئیس اداره تعمیرات شرکت پالایش گازفجرجم از پایان عملیات مهم تعمیرات اساسی و نوسازی کوره تثبیت میعانات گازی شرکت پالایش گازفجرجم درکمتر از زمان پیش بینی شده خبرداد.