اخبار روز 1399/4/25
پیام مدیر محترم هماهنگی و نظارت بر تولید به مناسبت آغاز سومین دوره فعالیت های باشگاه بهینه کاوی صنعت پالایش گاز پیام مدیر محترم هماهنگی و نظارت بر تولید به مناسبت آغاز سومین دوره فعالیت های باشگاه بهینه کاوی صنعت پالایش گاز در شرایط رقابتی امروز، کیفیت و بهره وری دو عامل اساسی در توسعه کسب و کارها در تراز جهانی و بهبود مستمر راهبردی مطمئن جهت تداوم این مسیر می باشد.