ثبت بیش از 10 میلیون نفرساعت کارکرد بدون حادثه در شرکت پالایش گازفجرجم

مهندس نجفي خبرداد:
ثبت بيش از 10 ميليون نفرساعت كاركرد بدون حادثه در شركت پالايش گازفجرجم
مديرعامل شركت پالايش گازفجرجم دستیابی به این میزان ساعت کاربدون حادثه را نتیجه توجه كاركنان به الزامات HSE دانست و اظهار داشت:مجموعه كاركنان نبايد لحظه اي از رعايت اصول ايمني در محسط كار غافل باشند.
وي افزود: شركت پالايش گازفجرجم درفرهنگ سازی مقوله HSE در سطح شركت ملي گاز ايران نقش بسزايي داشته است.
مهندس نجفي تصريح كرد: مسير تعالي  وتوليد انرژي در اين شركت بدون رعايت الزامات ايمني هرگز پايدار نخواهد بود و تمامي كاركنان بايد قبل از انجام هر كاري مقوله ايمني را مدنظر قرار دهند.
وي ادامه داد: با توجه به نگراني هايي كه همچنان از شيوع كرونا ويروس در سطح كشور وجود دارد ، مقوله ي بهداشت نيز در كنار ايمني از اهميت دوچنداني برخوردار است و همه ملزم به رعايت دستورالعمل هاي صادر شده هستند .

 
   1399/2/10 16:02
  
تعداد بازدید :  623