علم دار بابایی
نام و نام خانوادگی : علم دار بابایی
سمت : مدیر عملیات شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
سوابق تحصیلی : فوق لیسانس مهندسی صنایع
عضو علی البدل