محسن دوراندیش
نام و نام خانوادگی : محسن دوراندیش
سمت : رئیس امور بررسی منابع و مصارف گاز مدیریت برنامه ریزی
سوابق تحصیلی : فوق لیسانس زمین شناسی اقتصادی
عضو علی البدل