مزایده آگهی مزایده عمومی فروش 250000 کیلوگرم آهن آلات و 15000 کیلوگرم ورق گالوانیزه ضایعاتی (1400/8/9)
دریافت فایل