برگزاری سمینار آموزشی نقش رهبران در توسعه خلاقیت و نوآوری سازمان

این سمینار در راستاي اجراي پروژه خلاقيت و نوآوري كه از سال 1400 در شركت آغاز شده است برگزار گردید و جمعی از کارکنان و مدیران در آن شرکت کردند.

 
ويژگي رهبران خلاق  و رهبري تحول آفرين از اهم موضوعات این سمينار بود و در این سمینار همچنین رويكرد نوين در تحول سازماني و نقش رهبران در خلاقيت و نوآوري از منظر مدل تعالي تشریح شد.
 
 بازنگري و بهبود در رويكرد مديريت خلاقيت و نوآوري با حركت در مسير تعالي سازماني از اهدف اجراي این پروژه عنوان شده است.
 
تسهيل و مشاوره همراه در اجراي فرايند نظام خلاقيت و نوآوري توسط كليه اركان سازماني نیز از دیگر اهداف این سمینار ذکر شده است.

   1401/3/22 10:15
  
تعداد بازدید :  456